පොල් වගා කිරීමේ මණ්ඩලය

වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය

Chairman

කපිල යකන්දාවල

සභාපති - පොල් වගාකිරීමේ මණ්ඩලය

 

කපිල යකන්දාවල මහතා වර්ථමානයේ වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය යටතේ පවතින, පොල් වගාකිරීමේ මණ්ඩලයේ හා කප්රුක අරමුදල් කළමණාකරන මණ්ඩලයේ  සභාපති ධූර හොබවයි.

තවද, පොල් පර්යේෂන ආයතනය , පොල් සංවර්ධන අධිකාරිය හා තේ රබර් පොල් ඉඩම් කැබලි කිරීම පාලනය කිරීමේ මණ්ඩලය යන ආයතන වල අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල සාමාජිකයෙකු ලෙස ද කටයුතු කරයි. මීට අමතරව වැවිලි කර්මාන්ත, ආයෝජන ප්‍රවර්ධන, රාජ්‍ය පරිපාලන කළමනාකරණ යන අමාත්‍යාංශ යටතේ ප්‍රධාන පෙලේ තනතුරු රැසක්ද හෙබවීය.

jaranjith

ජේ.ඒ රන්ජිත්

ගරු ලේකම් - වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යංශය


ජේ. ඒ. රංජිත් මහතා වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යංශයේ වර්තමාන ලේකම්වරයා ලෙස කටයුතු කරයි.ඒ මහතා ආරක්ෂක අමාත්‍යංශයේ අතිරේක ලේකම්වරයෙකු හා තාක්ෂණික අධ්‍යාපන හා  පුහුණු කිරීම් දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයා ලෙසද කටයුතු කළේය.එමෙන්ම අකුරැස්ස, ඇඹිලිපිටිය ,ගොඩකවෙල හා කහවත්ත යන ප්‍රාදේශිකයන්හී පරිපාලන නිලධාරි ලෙසද ජේ.ඒ. රංජිත් මහතා කටයුතු කර ඇත.
11-1

ගරු වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍ය

අධිනීතිඥ නවින් දිසානායක


ගරු. නවින් දිසානායක මැතිතුමා වර්තමාන වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යවරයා වන අතර, ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකු ලෙස කටයුතු කරයි. මෙම තනතුරට පත් වීමට පෙර ඔහු සංචාරක හා ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයා  වශයෙන් කටයුතු කළ අතර රාජ්‍ය කළමනාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය ධූරයද , වැවිලි කර්මාන්ත නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ධුරයද, ආයෝජන ප්‍රවර්ධන අමාත්‍ය ධූරයද  ඉසිලීය.
champika

ගරු වැවිලි කර්මාන්ත රාජ්‍ය අමාත්‍ය

A. D. චම්පික ප්‍රේමදාස

ගරු.ඒ.බී.චම්පික ප්‍රේමදාස මහතා වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යංශයේ වර්තමාන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස කටයුතු කරයි.ඒ මහතා මීට පෙර කර්මාන්ත හා වාණිජ අමාත්‍යංශයේ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස කටයුතු කළේය. එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය නියෝජනය කරමින් පාරිලිමේන්තු මන්ත්‍රිවරයෙකු ලෙස 2000 වසරේ සිට චම්පික ප්‍රේමදාස මහතා කටයුතු කරයි.
G.M.J.K. Gunawardena (GM)1

සාමාන්‍යාධිකාරී

ජී.එම්.ජේ.කේ. ගුණවර්ධන මහතා


ජී.එම්.ජේ.කේ.ගුණවර්ධන මහතා පොල් වගාකිරීමේ මණ්ඩලයේ සාමාන්‍යාධිකාරීවරයා ලෙස කටයුතු කරයි. හෙතෙම මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්‍යංශය යටතේ පවතින වායු සම්පත් කළමණාකරන හා ජාතික ඕසෝන් ඒකකයේ අධ්‍යක්ෂවරයා හා ජාතික ආපදා සහන සේවා මධ්‍යස්ථානයේ අධ්‍යක්ෂවරයා ලෙසද  ගුණවර්ධන මහතා කටයුතු කර ඇත.